صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > وضعیت مقالات مرکز در سال 2017 

 

تعداد

عنوان مقاله

ردیف

40

تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات ISI

1

11

تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات   pubmed

2

56

تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات Scopus

3

21

تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات   سایر برنامه ها

4

26

تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات     با همکاری سایر دانشگاهها

5

2

تعداد مقالات چاپ شده بین المللی

6

17

مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی

7

4

مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی

8

1

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز

9

28

تعداد طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته(همراه با چاپ مقاله) مرکز

10

 

0

تعداد طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز و دانشگاهها

11

0

تعداد گرنت پژوهشی جذب شده از سایر سازمانها

12