• هفته سلامت
    تبریک هفته سلامت

  • گزارش بازدید از مرکز
    گزارش بازدید از مرکز پیرو درخواست رئیس محترم دانشگاه در خصوص اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس

  • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس
    . .

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved