صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های مرکز  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج‌فارس 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز در طی سال های 1390 تا 1399

توجه: جهت مشاهده طرح ها بر روی دانلود کلیک کنید.

          ردیف                          سال تصویب طرح ها                          تعداد طرح های تصویب شده                     مشاهده طرح های تصویب شده          
 طرح های تصویب شده  در سال 1390  8     دانلود   
2 طرح های تصویب شده در سال 1391 7 دانلود
3 طرح های تصویب شده در سال 1392 6 دانلود
4 طرح های تصویب شده در سال 1393 28 دانلود
5 طرح های تصویب شده در سال 1394 21 دانلود
6 طرح های تصویب شده در سال 1395 13 دانلود
7 طرح های تصویب شده در سال 1396 1 دانلود
8 طرح های تصویب شده در سال 1397 3 دانلود
9 طرح های تصویب شده در سال 1398 10 دانلود
10 طرح های تصویب شده در سال 1399 13 دانلود