صفحه اصلی > معاون مرکز 


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج‌فارس


                                              

معاون مرکز: دکتر موسی سلیمانی احمدی

دانشیار حشره شناسی پزشکی

گروه بیولوژی و کنترل ناقلین، دانشکده بهداشت

شماره تماس: 33336202-076

آدرس ایمیل: msolimani@hums.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی