صفحه اصلی > ریاست مرکز 


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء  سلامت خلیج‌فارس


                                      

رئیس مرکز: دکتر صدیقه عابدینی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

استادیار گروه آموزشی آموزش بهداشت

شماره تماس: 33336202-076

آدرس ایمیل: sdabedini@hums.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی