صفحه اصلی > اعضای مرکز 

برای مشاهده cv  اعضا بر روی اسم کلیک کنید.

تمام وقت/ نیمه وقت

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

آدرس محل خدمت

نام و نام خانوادگی

تمام وقت

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-دانشکده بهداشت

صدیقه عابدینی

تمام وقت

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استاد

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-دانشکده بهداشت

تیمور آقاملایی

تمام وقت

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

دانشیار

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

عبدالحسین مدنی

تمام وقت

دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي

دانشیار

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مهدی زارع

نیمه وقت

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

لستادیار

معاونت بهداشتی

      علی موصلی

تمام وقت

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-دانشکده بهداشت

لاله حسنی

تمام وقت

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-دانشکده بهداشت

زهرا حسینی

تمام وقت

فوق ليسانس ميكروب شناسي

مربی

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

ناهید مرادی

تمام وقت

دانشجوی دکتری -آمار زیستی

مربی

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

امین قنبرنژاد

تمام وقت

دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي

مربی

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مهدی بهجتی

تمام وقت

دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي

مربی

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای- دانشکده بهداشت

فاطمه امیری

تمام وقت

فوق ليسانس ميكروبیولوژی

-

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

فایقه زارعی

نیمه وقت

دانشجوی دكتري تخصصی اپيدميولوژي

مربی

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

شکراله محسنی

نیمه وقت

 

 

 

استادیار

گروه تغذیه- دانشکده پزشکی

غلامعلی جاودان

نیمه وقت

دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

سکینه دادی پور

نیمه وقت

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

مربی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

دکتر علی حیرانی

نیمه وقت

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

استادیار

گروه آموزشی بهداشت عمومی -دانشکده بهداشت

دکتر علی علیزاده

نیمه وقت

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

استادیار

-

دکتر منصور اخلاقی پور

نیمه وقت

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

-

-

دکتر ابراهیم حسن نژاد