صفحه اصلی > برنامه استراتژیک 

مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت خلیج فارس با رویکرد رویایی با معضلات بهداشتی و ارتقا سطح سلامت جامعه و حرکت به سوی جامعه سالم تر فعالیت خود را از سال 8811 شروع نموده است. در این راستا مشکلات بهداشتی و بیماری های جسمی و روانی از منظر اجتماعی در سرلوحه فعالیت های این مرکز قرار گرفته است . طرح های تحقیقاتی در ارتباط با تعیین کننده های سلامت بویژه عوامل اجتماعی موثر برسلامت مانند فقر، سواد ، حمایت های اجتماعی ، درآمد، بیکاری، فشارهای روانی ، مسکن ، آب ، محیط زیست ، محیط کار، تغذیه ، آموزش ، جنسیت و ...در این مرکز مورد بررسی و تصویب و اجرا قرار می گیرد.

این مرکز تلاش نموده است تا با اجرای طرح های تحقیقاتی و دیگر فعالیت های پژوهشی به شناسایی تعیین کننده های سلامت به ویژه تعیین کننده های اجتماعی مرتبط باسلامت پرداخته و تاحد زیادی به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل آید.

   دانلود : برنامه راهبردی.pdf           حجم فایل 486 KB