صفحه اصلی > معرفی مرکز 

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت رويكرد يكپارچه اي براي رويارويی با معضلات بهداشتی، ارتقاي سطح بهداشت عمومی و حرکت

است.در اين رويكرد مشكلات بهداشتی و بیماري هاي جسمی و روانی از منظر اجتماعی نگريسته می » جامعه سالم تر « به سوي

شود، پس با شناخت اين تعیین کننده ها می توان از آن ها در برنامه ريزي ها و سیاستگذاري هاي بهداشتی استفاده کرد. عواملی

چون وضعیت تغذيه، محیط زيست، محیط کار، فقر، سواد، مسكن ، آب، جنسیت، بیكاري، فشارهاي روانی، میزان درآمد، حمايت

اجتماعی ، آموزش و... از مهم ترين عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت هستند که مطالعه و بررسی هر يك از اين عوامل و پی

بردن به روابط ساختاري میان آن ها از اهداف مورد تاکید و نوين سازمان جهانی بهداشت است.

از آنجا که محور توسعه پايدار، انسان سالم است و جوامع امروزي خواستار ايجاد بستر مناسب براي تولید و شتاب لازم جهت

رسیدن به توسعه همه جانبه هستند، بديهی است بررسی و تبیین تمام مولفه هاي اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت از وظايف محققان و

فعالان عرصه سلامت بوده و بازخورد آن به صورت اطلاعات علمی و عملی به سیاستگذاران کلان موجب کمك به مساله مهم

توسعه پايدار کشورهاست.

معرفی مرکز

 

   دانلود : معرفی_مرکز96.pdf           حجم فایل 97 KB