صفحه اصلی > فرم ها و فرایندها > نحوه صحیح ذکر آدرس دانشگاه در مقالات Affiliation 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران.

Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical .Sciences, Bandar Abbas, Iran.

   دانلود : final_affiliation96_5_30585.pdf           حجم فایل 150 KB