صفحه اصلی > ریاست مرکز 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج‌فارس


 

 

ریاست مرکز:  عبدالحسین مدنی 

دانشیار اپیدمیولوژی
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شماره تماس: 33338583-076

آدرس ایمیل: abdolhossein.madani@hums.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی