صفحه اصلی > وابستگی مرکز 


 وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء  سلامت خلیج‌فارسعنوان افیلیشن انگلیسی

Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.


عنوان افیلیشن فارسی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران.


برای دریافت فایل وابستگی سازمانی مرکز اینجا کلیک کنید.

   دانلود : افلیشن.docx           حجم فایل 204 KB