صفحه اصلی > برنامه استراتژیک 


برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس

 


 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس با رویکرد رویایی با معضلات بهداشتی و ارتقا سطح سلامت جامعه و حرکت به سوی جامعه سالم تر فعالیت خود را شروع نموده است. در این راستا مشکلات بهداشتی و بیماری های جسمی و روانی از منظر اجتماعی در سرلوحه فعالیت های این مرکز قرار گرفته است. طرح های تحقیقاتی در ارتباط با تعیین کننده های سلامت بویژه عوامل اجتماعی موثر برسلامت مانند فقر، سواد، حمایت های اجتماعی، درآمد، بیکاری، فشارهای روانی، مسکن، آب، محیط زیست، محیط کار، تغذیه، آموزش، جنسیت و ...در این مرکز مورد بررسی و تصویب و اجرا قرار می گیرداین مرکز تلاش نموده است تا با اجرای طرح های تحقیقاتی و دیگر فعالیت های پژوهشی به شناسایی تعیین کننده های سلامت به ویژه تعیین کننده های اجتماعی مرتبط باسلامت پرداخته و تاحد زیادی به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل آید.


برای دریافت برنامه استراتژیک این مرکز اینجا کنید.


 

   دانلود : برنامه راهبردی.pdf           حجم فایل 486 KB